Satelliidiandmetel infrastruktuuri seireteenus SILLE

Aitab jälgida kriitiliste infrastruktuuriobjektide (näiteks veepuhastusrajatised, teed, tehnovõrgud, sillad ja raudteed) stabiilsust.

  • E-teenus, mis võimaldab lihtsal viisil jälgida infrastruktuuriobjektide kerkimist või langemist
  • Usaldusväärne meetod, tulemused on korratavad
  • Ajalooline analüüs, võimalus ajas tagasi vaadata – 2014. aasta andmed.
  • Mõõtmistäpsus võrreldav geodeetiliste mõõtmistega.
  • Trendianalüüs kogu regioonist, mitte ainult üksikust objektist

Kliendid:
Meie klientide hulka kuuluvad suured eraettevõtted, avaliku sektori ettevõtted ja valitsusasutused erinevatest ärisektoritest: kaitsestruktuurid, haridus- ja teadusasutused, inseneri- ja tootmisettevõtted; ning paljud teised, sealhulgas Euroopa Kosmoseagentuur, USA FEMA, USA Valge Maja, Eastman Chemical, Schnabel Engineering, Eesti Maa-amet, Eesti Maanteeamet, Eesti Keskkonnaministeerium, Tallinna linn.

Väärtus:

  • Vähem CO2 jäätmeid, puhtam õhk. Kaugseirel põhinev süsteem vähendab olulisel määral „tühisõite“ objektidele ja sellega seonduvalt vähendab CO2 emissiooni. Näiteks juhul kui ühe infrastruktuuriobjekti juurde edasi-tagasi sõidu puhul kulub sõidukil bensiini  40 l,   paiskab see õhku u 96 kg
  • Kulude kokkuhoid.

Referentsid:
Valitsusorganisatsioonid
kasutavad Sille varajase hoiatuse süsteemi sildade deformatsioonide jälgimiseks ja avastamiseks ning aitavad eelarved suunata kõige kriitilisemate objektide seireks.

Linnavalitsused kasutavad satelliidipõhist seiret, et avastada hoonete deformatsioone, ohualasid ja seada prioriteete remondi- ja ehitustöödele.

Inseneriettevõtted seiravad  Sille abil muldkehade stabiilsust, et leida suurte veevoolude ajal puruneda võivaid kohti ning neid eelnevalt tugevdada.

Energiakorporatsioon jälgib Sille abil Euroopa ühe suurima hüdroelektrijaama tammi stabiilsust. Energiaettevõtted kasutavad Sillet, et regulaarselt jälgida ja hinnata maa-aluste kaevanduste tagajärjel tekkivaid maapinna deformatsioone,  eesmärgiga tagada ohutus.

Kaevandus- ja metallurgiasektori ettevõte jälgib Sille abil tammide stabiilsust, et  leida tammid, mis vajavad remonti või sulgemist. Sille aitab seirata ka kaevanduste nõlvade stabiilsust, et kindlustada ebastabiilseid nõlvu ja tagada töötajate ohutus.

Kinnisvaraettevõte jälgib hoone deformatsiooni ja vajumist kogu ehitise elutsükli jooksul (enne ehitust, ehituse ajal ja pärast ehitamist).

Keemiatehas kasutab Sillet  ühe oma tehase stabiilsuse jälgimiseks, et leida varjatud deformatsioone, mis võivad kahjustada torujuhtmete ühendusi ja ohustada hoone struktuurilist stabiilsust.

Peamised eelised:

  • Sille.space kaugseiresüsteemiga hoiad kulusid kokku. Täna teostatakse infrastruktuuriobjektide vajumise ja deformatsiooni seiret suures osas käsitsi –  insenerid sõidavad silla või mõne muu infrastruktuuriobjekti juurde kohale ja veedavad seal olenevalt ehitise suurusest mõne päeva, nädala või veel kauem vajumist või kerkimist mõõtes.  See on kulukas, eriti kui mõõtmist vajav ala on suur, nt. 1km2, 10km2 või 100km2.
  • Sille tuvastab kriitilise infrastruktuuri varased hoiatusmärgid, ilma et oleks vaja eriseadmeid.

Kliendi näited
Maakonna veeühing, USA. Sille tagab regulaarse nõlvade deformatsiooni seire kaugetes ja mägistes piirkondades. Maalihked on ohuks piirkonna veetorustiku ühendustele. Sille poolt antavad varajased hoiatusmärguanded  on sisendiks hooldustöödele.  Kahjustatud piirkondades saavad nõlva kindlustamise tööd peale hakata enne, kui olukord muutub kriitiliseks.

Järelevalve aeg: jaanuar 2018 – mai 2020
Pindala: 0,55 km2
Uuring: kord kahe nädala jooksul

Transpordiministeerium, USA. Sille pakub deformatsiooniuuringut suurte taristuobjektide (sillad, tõstetud ristmikud jms) jaoks, mida on traditsiooniliste meetoditega väga raske mõõta. See aitab kliendil välja tuua kohad, millele peaks esmajärjekorras keskenduma, säästes seeläbi oluliselt kulusid.

Järelevalve aeg: august 2019 kuni august 2020
Pindala: 9,38 km2
Uuring: kord kahe nädala jooksul

Keemiatehas. Sille jälgib tootmisettevõtte stabiilsust, et leida varjatud deformatsioone, mis võivad kahjustada torujuhtmete ühendusi ja kujutada ohtu tehase struktuurilisele terviklikkusele. Sille aitab suurkorporatsioonil planeerida hoone lammutamist ja suunata hooldemeeskonna tähelepanu potentsiaalsetele ohtudele, mida muidu ei näe.

Järelevalve aeg: oktoober 2014 kuni oktoober 2020
Pindala: 0,19 km2
Uuring: Iganädalane

Lennujaam. Sille abil jälgitakse lennujaama ümbruses olevate mäenõlvade stabiilsust ja planeeritakse hooldustöid,  eriti võimalike maalihete ja varasemalt tugevdatud nõlvade osas. Juurdepääs lennujaama territooriumile on keeruline ja laiaulatuslik kaugseire säästab kulusid ning annab kliendile laiapõhjalise ülevaate.

Järelevalve aeg: oktoober 2018 – juuni 2019
Pindala: 6,52 km2
Uuring: kord kahe nädala jooksul.

Kontakt:
Aimo Kõva
Välismüügijuht
+372 5306 3094
aimo.kova@datel.ee
www.sille.space
www.datel.eu